HOME>LIBRARY>JEONGMAEK>금남호남정맥

 

    LIBRARY

  금남호남정맥     구간 개요     지도     산,봉,고개     명소,관광지

 

 

 

 

백두대간  장백정간  청북정맥  청남정맥  해서정맥  임진북예성남정맥

한남정맥  한북정맥  금남정맥  금북정맥  한남금북정맥  금남호남정맥  호남정맥  낙동정맥  낙남정맥  기맥,지맥

 

1구간

2009.4.4~5

영취산-무령공재-장안산-밀목재-사두봉-수분재-차고개
[도상거리 21.8km]

좋은 사람들과 함께

 

2구간
 

차고개-팔공산-오계재-신광재-종수선-옥산동고개-30번국도
[도상거리 23.1km]

 

 

3구간
 

30번국도-마이산-강정골재-부귀산-가정고개-주화산-모래재
[도상거리 17.3km]